Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Fietser.be

 1. Begrippenkader: U, uw: Consument of entiteit die wederpartij is van Fietser.be; Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Fietser.be: Fietser.be V.O.F., ondernemingsnummer BE 0889 888 490, Tinkstraat 7b, 9000 Gent, www.fietser.be;Overeenkomst: uw bestelling, de bevestiging daarvan én deze Algemene Voorwaarden; Partij: iedere partij bij de Overeenkomst;Product: op grond van de Overeenkomst ter beschikking gestelde of geleverde waar, zoals velomobielen, (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen en voertuigen, en aanverwante artikelen evenals dienst t.z.v. onderhoud en reparatie.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Fietser.be, hetzij mondeling, schriftelijk of online tot stand gekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. Ieder die een Overeenkomst met Fietser.be afsluit verbindt zich tot deze algemene voorwaarden.

 3. Een overeenkomst komt tot stand door uw bestelling, mondeling, schriftelijk of per email, of een voorschot op uw bestelling, en aanvaarding van deze bestelling door Fietser.be middels een bevestiging van de bestelling. Fietser.be mag bestellingen weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering verbinden.

 4. U mag de Overeenkomst schriftelijk annuleren binnen 8 (acht) dagen na de totstandkoming daarvan, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. U bent verplicht om binnen 10 (tien) dagen na de annulering alle schade van Fietser.be als gevolge van de annulering, te vergoeden. Deze schade is forfaitair vastgesteld op 15 % (vijftien percent) van de koopprijs van het geannuleerde product. Indien u na 10 (tien) dagen deze schadevergoeding niet hebt betaald, kan Fietser.be meedelen dat zij alsnog nakoming van de overeenkomst verlangt. In dat geval kunt u geen beroep meer doen op de annulering.

 5. Prijzen en Betalingen: Fietser.be is niet gebonden aan aanbiedingen als er sprake is van druk- of zetfouten in haar advertenties, catalogi, mailings of op haar website. De in haar advertenties, catalogi, mailings of op internet vermelde prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De prijzen vermeld in de bevestiging van Fietser.be zijn wel bindend. U betaalt voor de Producten (en eventueel verzending daarvan) de in de bevestiging van Fietser.be vermelde prijs. Prijzen zijn in euro’s, in principe exclusief BTW en andere overheidsheffingen tenzij anders vermeld.

 6. Wijzigingen in BTW en andere overheidsheffingen evenals prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen worden doorberekend. U hebt na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de prijs plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen 10 (tien) dagen na die kennisgeving plaats te vinden. Volgens leverbaarheid van onderdelen kunnen Producten licht wijzigen tussen bestelling en levering. Dit geeft geen gelegenheid tot ontbinding van de overeenkomst.

 7. U kunt vóór of bij het verstrekken van een reparatieopdracht prijsopgave verlangen, evenals van de termijn waarbinnen die opdracht zal worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering. Indien het reparatiebedrag van een Product de opgegeven prijs met een bedrag van meer dan € 200,- (tweehonderd euro) dreigt te overstijgen, zal Fietser.be contact met u opnemen om de meerkosten te bespreken.

 8. Door Consumenten gekochte Producten worden vóór levering betaald. In overige gevallen vindt betaling plaats op de op factuur aangegeven wijze, zonder korting of compensatie binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Fietser.be kan nadere (betalings-/bestel)voorwaarden stellen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Fietser.be.

 9. In geval van te late betaling heeft Fietser.be zonder ingebrekestelling en van rechtswege recht op vergoeding van 2% per ondeelbare maand en de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 150,- (honderd vijftig euro). Alle door Fietser.be geleverde Producten blijven eigendom van Fietser.be of diens toeleveranciers, totdat de verschuldigde prijs volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten. Fietser.be is niet verplicht om u te vrijwaren tegen uw aansprakelijkheid als houder van een Product.

 10. Levering en voorbehoud van Eigendom: Voorradige Producten worden doorgaans binnen 2 (twee) weken geleverd. De levertijd van niet-voorradige Producten varieert; vraag ernaar als u bestelt. Levering vindt plaats door de Producten af te halen op het kantoor of de werkplaats van Fietser.be, tenzij door Fietser.be anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig of op de daartoe afgesproken plaats kan plaatsvinden, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Nadat het Product door u of een vervoerder is afgehaald, gaat het risico van beschadiging en verlies van het Product op u en/of de vervoerder over. Fietser.be levert af magazijn (EXW) en is niet aansprakelijk voor de Producten zodra die zijn afgehaald.

 11. U bent verplicht het Product meteen na ontvangst te controleren. Gebreken dient u binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst aan Fietser.be te melden. Gebreken zijn aantoonbare afwijkingen in een Product ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op protest. Indien protest door Fietser.be gegrond wordt bevonden zal het Product door Fietser.be worden vergoed, gerepareerd of vervangen door gelijksoortige zaken, een en ander ter uitsluitende keuze van Fietser.be. Retourzendingen van voorverpakte Producten worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Reeds ontvangen betalingen worden binnen 30 (dertig) dagen na de ontbinding terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor uw rekening.

 12. De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht en databankrecht, alsmede rechten op know-how op alle Producten die Fietser.be ter beschikking stelt, berusten bij Fietser.be en/of haar toeleveranciers. U mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten niet van de Producten verwijderen. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag u het Product niet verveelvoudigen, namaken, ontleden of aan reverse engineering onderwerpen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van het Product te verwijderen of te omzeilen.

 13. Fietser.be kan het retentierecht uitoefenen op het Product, indien en voor zolang u: a. de kosten van de werkzaamheden aan het Product niet of niet in zijn geheel voldoet; b. de kosten van eerdere door Fietser.be verrichte werkzaamheden aan hetzelfde Product niet of niet in zijn geheel voldoet; c. andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Fietser.be niet of niet helemaal voldoet.

 14. Garantie: Fietser.be is behoudens andersluidende schriftelijke afspraak tot geen andere garantie verplicht dan in deze voorwaarden voorzien, met uitzondering van garanties die dwingendrechtelijk worden voorgeschreven. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage of abnormaal of onveilig gebruik, inzonderheid wordt op elektrische onderdelen en batterijen een maximum van 6 maanden garantie geboden. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen, kan Fietser.be volstaan met levering van Producten van normale (handels-) kwaliteit. De Producten dragen slechts die eigenschappen die voor het gebruik waartoe zij bestemd zijn, geschikt zijn.

 15. Aanspraken op de garantie vervallen indien: a. u niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Fietser.be daarvan in kennis stelt en b. niet eerst Fietser.be in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen. De garantie geldt wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door u aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. In dat geval vindt vergoeding van de herstelkosten plaats op basis van maximaal het prijspeil van Fietser.be , maar nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

 16. Aansprakelijkheid: Fietser.be is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Fietser.be , dan wel tussen Fietser.be en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Fietser.be.

 17. Fietser.be is voorts niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van u of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten.

 18. U verbindt zich er toe alle Producten van Fietser.be als een goede huisvader te beheren en binnen de wettelijke grenzen te gebruiken, ook al maken deze Producten onwettig gebruik mogelijk.

 19. Behoudens voor zover bij wet anders is bepaald en onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Fietser.be jegens u, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar door u aan Fietser.be betaalde sommen.

 20. U, niet zijnde een Consument, vrijwaart Fietser.be voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten.

 21. De voorgaande leden van dit artikelen zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Fietser.be.

 22. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van Fietser.be, van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, waaronder – maar niet beperkt tot – het niet of verminderd functioneren van internet, posterijen, elektriciteitsnet, computersystemen en/of -netwerken. Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

 23. In relatie tot in Nederland of België woonachtige Consumenten is Nederlands respectievelijk Belgisch recht op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van toepassing. In relatie tot u, niet zijnde Consument, is uitsluitend Belgisch recht op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Gent.