Fietser.Plan

Wat is het Fietser.Plan?

Iedereen weet ondertussen dat groene mobiliteit, en zeker de fiets, stevig betoelaagd wordt. Met het Fietser.Plan biedt Fietser.be aan bedrijven de mogelijkheid om op winstgevende schaal gebruik te maken van de belastingkortingen en overheidsstimuli voor groene mobiliteit. De WAW kan immers snel, veilig en comfortabel de auto vervangen over afstanden die niet met een gewone fiets niet wenselijk zijn - en en passant de mobiliteitskost omturnen tot een opbrengst.

De WAW verbruikt niets en komt in aanmerking voor een aantal fiscaalvriendelijke maatregelen. Rond het fiscaal instrument van de Fietsvergoeding wordt met het Fietser.Plan een lucratieve symbiose tussen werkgever en werknemer gecreëerd.

De werknemer fietst gratis én verdient meer, de werkgever betaalt minder loonlasten, beide besparen op hun mobiliteitskosten, beide maken winst.

Achtergrond

De nodige achtergrondinformatie omtrent de financiële, boekhoudkundige en fiscale repercussies van een bedrijfsWAW is te lezen in de artikels Velonomics en Velonomics voor bedrijven. De basisprincipes zijn de volgende:

Lage Mobiliteitskosten

 • De aankoopkosten van een WAW zijn laag en gesubsidieerd door BTW- en belastingaftrek

 • Totale kost WAW < 50% van de brandstofkost auto.

 • Total Cost of Ownership WAW < 20% TCO auto.

Gesubsidieerd

De WAW wordt op vier manieren gesubsidieerd:

 • 120 % aftrekbaar (ook douche, berging, kleren)

 • fietsvergoeding is voor werkgever vrij van RSZ

 • fietsvergoeding is voor werknemer belastingvrij

 • particulieren kunnen de WAW als beroepskost inbrengen.

Deze subsidies zijn cumuleerbaar, zonder kilometerbeperking, en kunnen gecombineerd worden met andere vervoersmodi zoals een bedrijfswagen. De velomobiel nodigt uit tot het fietsen van lange afstanden en is dus als fiscaal instrument goud waard.

Extrafinanciëel

De velomobiel creëert toegevoegde waarde als rollend publiciteitsbord en draagt het beeld uit van een alert, betrokken, duurzaam bedrijf met toekomstvisie.

Fietser.Plan

Fietser.Plan is een simpele methode om een win-win situatie te creëren voor werkgevers en werknemers door de fiscale voordelen van groene mobiliteit te combineren met de lage kosten en lange afstandsmogelijkheden van de velomobiel. We kunnen met enig denkwerk een perfecte win-winsituatie voor werknemer en werkgever creëren.

De aankoopprijs van een WAW ligt een stuk lager en wordt door BTW- en belastingaftrek veel meer gesubsidieerd dan een fossiele auto. Daardoor liggen de vaste kosten zeer laag. De variabele kosten zijn zelfs bijna nihil.

Werkgevers kunnen hun werknemers goedkoper verlonen via de Fietsvergoeding, en dank zij de WAW kan dit op een groter deel van het loon. De werknemer ontvangt een deel van zijn loon belastingvrij als fietsvergoeding en kan bovendien fietsgerelateerde kosten inbrengen als beroepskost.

Bijvoorbeeld: op 20 ct brutoloon betaalt de werkgever een totale loonkost van 37 ct, terwijl de werknemer na belastingen en kosten hoop en al 12 ct netto overhoudt. Via de Fietsvergoeding bespaart de werkgever op diezelfde 20 ct dus 17 ct, en ontvangt de werknemer de volle pot, zonder kosten of belastingen. De werknemer verdient niet alleen netto meer, in vele gevallen kan ook stevig bespaard worden op autokosten, of andere mobiliteitskosten. Hoe groter de afstand hoe groter de schaal waarop loonlasten, belastingen en mobiliteitskosten uitgespaard worden. De werkgever heeft er met de loonlastenvermindering in recordtijd de aankoopkosten uit.

Alles begint natuurlijk bij de Fietser. De bestuurder moet bereid zijn om de knop om te draaien. Het helpt als hij graag fietst, meer tijd wil om te sporten, graag ontstresst in plaats van aanschuift, enzovoort. De voordelen zijn voor iedereen zo ongeveer duidelijk. Met een hybride eWAW is conditie noch afstand een punt. Of er tijdverlies optreedt is een kwestie van kwaliteit van het traject. We veronderstellen dat er weinig winst of verlies in deur-tot--deur reistijd optreedt tot een afstand van ongeveer 25 km. Het zou me ook verbazen als iemand er in slaagt de WAW als statusverlagend te bekijken.

De ervaring leert dat een aanzienlijk aantal mensen heel graag naar het werk zou fietsen als dat snel, veilig en comfortabel genoeg kan, maar niet bekend zijn met de velomobiel, niet durven geloven dat dit werkelijk opbrengt, of het moeilijk hebben met de investering of afschrijving wegens jobonzekerheid. In het Fietser.Plan nemen we de verantwoordelijkheid van de investering over van de particulier en focussen we op een aantrekkelijke, constante financiële incentive. Krachtige rationele argumenten zijn wel besteed aan bedrijven: een jaarlijkse return on investment tot 100% is langs legale weg een schaarse gelegenheid.

De kneep is dus om een deel van de zwaar belaste lonen te vervangen door de RSZ- en belastingvrije fietsvergoeding, tot nut van beide partijen. Werkgever en werknemer betalen beide minder belastingen en besparen bovendien aanzienlijk op vaste en variabele autokosten, vergoedingen en belastingen daarop.

Casus BedrijfsWAW.

De gedetailleerde berekening is in pdf te vinden onderaan deze pagina, of via een live rekenblad.

Laten we dit verduidelijken aan de hand van een concreet voorbeeld. We veronderstellen dat een werkgever met wederzijds akkoord een eWAW van 8000 € ter beschikking stelt aan een werknemer die 20km pendelt. Er wordt afgeproken het brutoloon met 20 ct/km te verlagen, in dit geval 1 920 €/jr, en in plaats daarvan 20 ct/km fietsvergoeding toe te kennen. De werknemer wint 780 €/jr netto, voor de werkgever vermindert de loonlast met 1632 €/jr, na de kosten van de WAW blijft daar 756 €/jr van over. We hebben onze eerste win-win situatie.

Maar er werd nog geen rekening gehouden met de actuele mobiliteitskost. Mocht de werknemer anders met zijn auto komen, kost hem dat 1920 €/jr aan variabele kosten. (Kan de auto helemaal gedumpt worden, scheelt dit ongeveer het drievoudige). Opgeteld bij de belastingwinst wint de werknemer nu 2707 €/jr.

Kreeg de Fietser voordien een verplaatsingsvergoeding van 15 ct/km, dan betaalde hij daar 590 € inkomstenbelasting op, zodat hij nu in werkelijkheid 1378 €/jr meer verdient. De werkgever spaart dan weer 1440 € uit op die verplaatsingsvergoeding, zodat de effectieve return op 2196 €/jaar staat.

Zou de werkgever anders een fossiele bedrijfsauto ter beschikking gesteld hebben, bespaart hij met het Fietser.Plan 1920 € aan variabele autokosten. Indien een auto kan vermeden worden, betekent dit een besparing voor de werkgever van 5 632 €/jaar bovenop de loonlastenverlaging, of een totale return van 6388 €/jr - en daar is onze ROI van 100%.

Samengevat worden er vier gevallen beschouwd: er is geen regeling rond verplaatsingsvergoeding, er is een verplaatsingsvergoeding, de bedrijfsWAW vult de bedrijfsauto aan en de bedrijfsWAW maakt de bedrijfsauto overbodig. Gradueel verschuift het voordeel van de werknemer naar de werkgever. Het Fietser.Plan is dus des te interessanter voor omvangrijke bedrijven.

Voor de werkgever

betekent Fietser.Plan in functie van de woon-werk afstand van zijn werknemer een jaarlijkse winst van:

Voor de werknemer

behelst dit een extra inkomen van jaarlijks:

Ter info nog twee andere voorbeelden die elders op deze site verder belicht worden maar ook voor bedrijven en hun beslissers verhelderend kunnen zijn:

Casus Rolling Billboard

 • We gaan uit van een rijder die zich beroepsmatig veel moet verplaatsen bv. 20 km pendelen (ww) op populair terrein, dit op sportievere wijze kan en wil doen, en reclame voert op zijn WAW.

 • Indien particulier: ondernemingsnummer aanvragen als zelfstandige in bijberoep, doel: publiciteitsbedrijf (rolling billboard).

 • Aankoop eWAW à 6611 € exBTW (BTW 100% aftrekbaar)

 • Geraamd 500 €/maand voor publiciteit aan klanten, jaarlijks 6000 € factureerbaar. Kosten (onderhoud, kleren, financiering) en afschrijvingen (laptop, spuitkosten, WAW 2200 €) geraamd op 3000 €/jr. Inkomsten voor belastingen dus 3000 €. Extra aftrek WAW = 440 €. Belastbaar als zelfstandige in bijberoep: 2560 €/jaar. Na belasting (worst case 33%): 1925 €/jaar.

 • Na drie jaar is de WAW afgeschreven en betaald. Restwaarde 3000 € exBTW. Meerwaarde voor berekening: 1000 €/jr

 • Besparing op variabele kosten fossiele auto 20 ct/km voor privéverplaatsingen. Stel privéverplaatsingen ea. 5000 km/jr x 20 ct/km = 1000 €/jr besparing op variabele kosten per jaar (var. kost WAW ~= 0)

 • Woon-werk verkeer per fiets. Besparing variabele autokosten 20ct/km x (20km*2*5d*48wk) = 2000 €/jr

 • Eventueel ook fietsvergoeding (+21 ct/km) woon-werk verkeer = +- 2000 €/jaar.

 • Opbrengst best case scenario op 3 jaar: pub 2000 + restwaarde 1000 + privéverpl 1000 + woon-werk 2000 + fietsvergoeding 2000 = opbrengst 8000 €/jaar.

 • Worst case: geen contracten, geen fietsvergoeding: -3000 afschrijving WAW etc.+ 1000 restwaarde + 1000 privé + 2000 ww(var) = opbrengst 0 €/jaar.

Casus Particuliere WAW

 • Aankoop 8000 € BTWin. Afschrijving op 5 jaar, restwaarde 3000 € BTWin. 1000 €/jr afschrijving

 • Variabele kosten geraamd 150 €/3000km. financieringskost 200 €/jr.

 • Besparing op variabele kosten fossiele auto 20 ct/km voor privéverplaatsingen. Stel privéverplaatsingen ea. 5000 km/jr x 20 ct/km = 1000 €/jr besparing op variabele kosten privé.

 • Woon-werk verkeer per fiets. Besparing variabele autokosten 20ct/km x (20km*2*5d*48wk) = 2000 €/jr

 • Variabele kosten WAW op 15000 km/jr: -500 €/jr

 • Eventueel ook fietsvergoeding (+21 ct/km) woon-werk verkeer = + 2000 €/jaar.

 • Best case scenario over 5 jaar: -1000 afschrijving - 500 var. kost WAW -200€ fin kost + 1000 privéverpl + 2000 woon-werk var. auto + 2000 fietsvergoeding = opbrengst 3300 €/jaar.

 • Worst case: geen fietsvergoeding: -1000 afschrijving - 500 var. kost WAW -200€ fin kost + 1000 privéverpl + 2000 woon-werk var. auto = opbrengst 1300 €/jaar.

 • Indien ook de vaste kosten van een (tweede) auto kunnen geschrapt worden rekenen we daar 2500 € per jaar bij.

Fietser.Plan Draaiboek

 1. Er zijn werknemers nodig die ver genoeg wonen om het Fietser.Plan winstgevend te maken. 7 km enkel is het break even minimum (als er anders geen mobiliteitsvergoeding wordt betaald). Die werknemers moeten het ook zien zitten om een redelijk deel van hun werkdagen met de WAW te pendelen. Hoeveel redelijk is, wordt door de wet niet nader bepaald. We werken aan een informatiebrochure rond groene mobiliteit voor werknemers, deze site biedt alvast veel informatie. Indien er concrete interesse is kunnen we ter plaatse een demonstratie doen.

 2. In samenspraak met de werkgever en de toekomstige rijder stelt Fietser een geschikte WAW samen. We kunnen verschillende velomobielen en zelfs gewone en cargofietsen leveren. Prijzen variëren met de opties. Ter indicatie: individuele WAWs kunnen vanaf ongeveer 5000 € exBTW; bio-elektrisch hybride eWAWs met Rohloff versnellingsbak voor fleettoepassingen kosten ongeveer 8000 € exBTW. Vraag naar onze Configurator.

 3. Op het bedrijf wordt een WAW aangekocht. De BTW kan meteen gerecupereerd worden, de onkosten verdeeld over drie jaar. Fietser.be kan nog niet zelf een financieringformule aanbieden. Voorlopig hebben we wel een gentlemen's agreement met BNP Paribas Fortis. We hebben ook nog geen kant-en-klare leaseformule maar daar kan over gepraat worden.

 4. Fietser.be kan binnen een straal van 50 km een on-site service engagement aanbieden, en ook daarbuiten is een onderhoudscontract bij Fietser mogelijk.

 5. Boekhoudkundig moet de WAW lineair afgeschreven worden op drie jaar. Omdat de WAWs weinig waardevermindering kennen worden best op voorhand plannen gemaakt voor de bestemming na afschrijving. Waarschijnlijk komen we dan in een casus Rolling Billboard of Particuliere WAW.

 6. De werkgever mag niet vergeten de fietsvergoeding op de loonfiches te vermelden.

Gedetailleerde Berekening

Kan u zelf een spreadsheet gebruiken om uit te rekenen hoeveel een WAW u precies opbrengt, dan kan u een online kopie nemen (bestand > kopie) van dit online rekenblad Fietser.Plan Rekenvoorbeeld of u inspireren op de .pdf weergave onderaan deze pagina.

Vanzelfsprekend ben ik niet van de specifieke details van uw bedrijf op de hoogte. Uw boekhouder kan aan de hand van bovenstaand Fietser.Plan uw situatie uitrekenen.

Copyright Brecht Vandeputte arch 2012