De fiscus is your copilot voor 2012.

Post date: Dec 26, 2011 5:44:12 PM

De WAW blijft ook in 2012 120% aftrekbaar als kost. Bovendien hoeven werkgever noch werknemer sociale bijdragen of belastingen betalen op de fietsvergoeding. De WAW blijft dus Goedkoper dan NaftTM en bovendien voordelig in de belastingen.Een klant bezorgt ons dit artikel van advokatenkantoor Claeys & Engels, waarin de huidige situatie nog eens bondig wordt samengevat. Merci Kris.DE BEDRI]FSFIETS

AIs alternatief voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen, kan een onderneming er ook voor opteren om een bedrijfsfiets ter beschikking te stellen aan haar personeelsleden. Om het fietsgebruik aan te moedigen, heeft de wetgever een gunstige fiscale behandeling van dergelijke bedrijfsfiets ingevoerd.

I FISCAALRECHTELI]KE ASPECTEN

1 Voor de verkrijger

De terbeschikkingstelling van een fiets door een werkgever aan zijn personeelsleden wordt als een vrijgesteld sociaal voordeel beschouwd (1). Het is wel vereist dat de fiets daadwerkelijk gebruikt wordt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling (2). Ook de toebehoren bij de fiets en de onderhouds- en stallingskosten die de werkgever ten laste neemt, worden als een vrijgesteld sociaal voordeel beschouwd.

Deze vrijstelling is van toepassing zowel voor werknemers als voor bedrijfsleiders.

De vrijstelling van de bedrijfsfiets als sociaal voordeel sluit niet uit dat de werknemer voor het gebruik van deze fiets ook nog aanspraak kan maken op de vrijgestelde fietsvergoeding van 0,145 EUR per kilometer (te indexeren) (3). Dergelijke fietsvergoeding kan zijn belang behouden om andere kosten verbonden aan het gebruik van de fiets (bijvoorbeeld kledij) te dekken.

2 Voor de werkgever

Bepaalde kosten gemaakt of gedragen voor fietsen die ter beschikking gesteld worden van personeelsleden en bedrijfsleiders, inclusief toebehoren, de kosten voor onderhoud en herstelling, zijn voor 120% aftrekbaar in hoofde van de werkgever (of de vennootschap)(4).

De bedrijfsfietsen moeten wel lineair worden afgeschreven over een periode van ten minste drie jaar(5).

II SOCIALE ZEKERHEIDSRECHTELI]KE ASPECTEN

Recent heeft de RSZ aangegeven dat het voordeel dat voortvloeit uit de ter beschikkingstelling van een bedrijfsfiets is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen in de mate dat de fiets gebruikt wordt voor beroepsmatige verplaatsingen en/ of voor woon-werkverkeer. Het privégebruik van een bedrijfsfiets geeft daarentegen aanleiding tot een voordeel onderworpen aan sociale

zekerheids bijdragen.

De RSZ aanvaardt eveneens dat de bedrijfsfiets kan gecumuleerd worden met een "fietsvergoeding"(6), Deze vrijstelling geldt evenwel slechts voor een bedrag tot maximum 0,145 EUR (te indexeren) per kilometer(7) Zodoende, wanneer de werkgever een vergoeding toekent ten belope van 0,25 EUR per kilometer, zullen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn voor het gedeelte dat de 0,145 EUR (te indexeren) per kilometer overschrijdt. Voor 2011, is het maximum bedrag 0,21 EUR per kilometer.

Claeys & Engels

Juli 2011

www.claeysengels.be

(1) Artikel 38, § 1, eerste lid, 140 WIR 92

(2) Volgens staatssecretaris Clerfayt geldt de belastingvrijstelling enkel ten aanzien van het voordeel in de mate dat het verband houdt met het gebruik van de fiets voor woonwerkverkeer. Het zuivere privé-gebruik dient volgens hem te worden belast als een

voordeel van alle aard (Parl.St. Senaat 2008-09, nr. 4-1199/2). Dit standpunt is echter betwistbaar. Er bestaan argumenten om te stellen dat het privégebruik van de bedrijfsfiets, voor zover deze eveneens gebruikt wordt voor verplaatsingen tussen de woon- en de werkplaats, geen aanleiding geeft tot enig belastbaar voordeel in hoofde van de verkrijger.

(3) Bedrag voor aanslagjaar 2012: 0,21 EUR/km.

(4) Artikel 64ter, lid I , 3° WJR 92. Het gaat hier om bepaalde kosten specifiek gemaakt of gedragen met het oog op het bevoordelen van het gebruik van de fiets door personeelsleden voor woon-werkverkeer (in het bijzonder kosten verbonden aan de

constructie van een gebouw met het oog op het stallen van de fietsen tijdens de werkuren, de terbeschikkingstelling van douches of vestiaires, evenals de aankoop- en onderhoudskosten van de fietsen).

(5) Artikel 64ter, lid 3 WTB 92

(6) Zie zijn "Administratieve instructies".

(7) Artikel 19, §2, 16° van het KR van 28 november 1969, zoals gewijzigd bij KR van 3 februari 2010 (B.S. 03.03.2010)